Criteria

Logo3_09_15_2014_113931PMWelke projecten worden door het Gebiedsfonds Westerwolde ondersteund?

Doelstelling
Alle projecten die door het Gebiedsfonds worden ondersteund moeten gericht zijn op het versterken van de identiteit van het gebied. (gemeenten Stadskanaal en Westerwolde)

Het Europees Manifest Cittaslow is de inspiratiebron voor de projecten die door het fonds ondersteund worden met name artikel 5: Een Cittaslow stelt kwaliteit op prijs.

Soort projecten
Het gebiedsfonds ondersteunt projecten waaruit lef, creativiteit en vernieuwingszin blijkt. De projecten worden beoordeeld aan de hand van het Europees Manifest Cittaslow. De kwaliteit van leven in Westerwolde staat hierbij centraal. Het contrast tussen het oude cultuurhistorische landschap van de Nationaal Natuurnetwerk Westerwolde en de landbouwontwikkelingen in de Veenkoloniën biedt ruimte voor pilots en proeftuinen. Het gebiedsfonds wil ondernemers en inwoners ondersteunen bij duurzame durf-projecten die bijdragen aan het versterken van de identiteit, kwaliteit en duurzaamheid van landschap van Westerwolde.

Via deze link vindt u het Cittaslow Manifest: http://www.cittaslow-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/07/Manifest-Nederlands-Mirande-2018.pdf

Categoriën:
In het fonds wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten met betrekking tot natuur, het versterken van de identiteit van het gebied en economische ontwikkelingen. Elk van deze drie categorieën kent haar eigen kernwaarden en aandachtspunten.

Natuur
Projecten gericht op natuur, landschappelijke waarden en biodiversiteit.
Voor deze categorie zijn de volgende voorwaarden opgenomen:
– Het project zorgt voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit die kenmerkend is voor het gebied Westerwolde.
– De beleving van die waarden neemt door het project aantoonbaar toe.
– Het project valt buiten het bestaande takenpakket van de aanvrager.

Identiteit
Projecten gericht op cultuurhistorische en archeologische waarden, alsmede het bevorderen van de leefbaarheid in de leefomgeving.
Voor deze categorie zijn de volgende voorwaarden opgenomen:
– Het project draagt zichtbaar bij aan het versterken van de gemeenschap en het bewustzijn van de culturele geschiedenis van Westerwolde.
– Er is aantoonbaar een relatie te leggen met activiteiten, producten of waarden die historisch kenmerkend zijn voor Westerwolde.
– Het project is gedragen door de inwoners van Westerwolde en zij dragen ook actief bij aan het project.
– Er mag geen sprake zijn van een bestaand project dat elders al is beproefd.
– Het project valt buiten bestaande regelingen omtrent leefbaarheid van overheden.

Economie
Projecten gericht op duurzame bedrijfsvoering en productie in de recreatieve en agrarische sector, alsmede het bevorderen van innovatieve economische activiteiten met aandacht voor bestaande tradities.
Voor deze categorie zijn de volgende voorwaarden opgenomen:
– Het project is gericht op vooruitgang, duurzaamheid en kwaliteit van Westerwolde met oog voor bestaande tradities en kenmerkende eigenschappen van de omgeving.
– Er is aantoonbaar sprake van biologische productie, bio architectuur, gebruik van lokale gebiedseigen materialen/producten en/of traditionele productiewijzen.
– Het project draagt bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk.
– De bedrijfsvoering en productie is naar buiten transparant en er wordt actief beleid gevoerd op het uitdragen van de ideologieën.
– Er mag geen sprake zijn van een bestaand project dat elders al is beproefd.

Besluitvorming
Een aanvraag die voldoet aan de criteria wordt niet automatisch ingewilligd. Het bestuur beoordeelt zelfstandig in hoeverre een project of een onderdeel daarvan voor toekenning van financiële steun in aanmerking komt en onder welke voorwaarden en condities. Het schriftelijke besluit van het bestuur is bindend en beslissend bij het al dan niet toekennen van een financiële bijdrage.

Niet in aanmerking komen
– waardedaling van grond
– normale exploitatiekosten