Welkom

Let op! Het fonds is op dit moment grotendeels uitgeput. Op dit moment worden geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Een mooi en sterk Westerwolde maak je samen!

Westerwolde is een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de herinrichting van de natuur in Westerwolde en de Gronings- Drentse Veenkoloniën. De Stichting Gebiedsfonds Westerwolde, een initiatief van de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Hunze en Aa’s en de toeristische ondernemers verenigd in de Stichting Promotie Westerwolde, zet zich in om de kwaliteiten van de streek als woon-, werk- en recreatiegebied verder te versterken. Initiatiefnemers van projecten die daaraan willen bijdragen en de aantrekkingskracht op recreanten verhogen kunnen een beroep doen op het fonds voor financiële ondersteuning.

Het fonds heeft als doel in Westerwolde bij te dragen aan een mooi landschap waar het goed wonen, werken en  recreëren is en waar bewoners en ondernemers zich mee verbonden voelen. Het fonds wil projecten die in de regio worden opgezet ondersteunen wanneer zij de leefbaarheid en lokale economie versterken.

De realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) Westerwolde richt zich op het herstel van natuur, landschap, water en cultuurhistorie in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. Het gebiedsfonds ondersteunt projecten die draagvlak en blijvende betrokkenheid voor ontwikkelingen bij het NNN bij de bewoners en ondernemers in de directe omgeving wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt ingezet op ondersteuning van projecten die het karakter van het gebied Westerwolde verder versterken, het aantal bezoekers verhoogd en daarmee ook de inkomsten van de omgeving vergroten.

Het mooi houden en promoten van onze streek is een zaak van alle Westerwolders samen – burgers, boeren, bedrijven, organisaties en overheden. Daarom doet de Stichting Gebiedsfonds Westerwolde een beroep op iedereen die onze streek een warm hart toedraagt om het fonds financieel te steunen. Klein of groot, elke donatie wordt op prijs gesteld en komt rechtstreeks ten goede aan projecten. Steunen kan in vele vormen. Bijvoorbeeld een eenmalige gift of schenking (aftrekbaar voor de belasting), een jaarlijkse donatie, financiële sponsoring, legatering etc.

Investeren is winst. Hoe mooier we Westerwolde samen maken, hoe groter de winst zal zijn in termen van leefbaarheid en economische welvaart door toerisme en recreatie. Via steun aan het Gebiedsfonds kunnen bedrijven, boeren en burgers een stukje van die winst investeren in de toekomst. Niet alleen om ‘iets terug te doen’ maar ook uit welbegrepen eigenbelang. Voor bedrijven is het een aantrekkelijke vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dicht bij huis en met direct zichtbaar resultaat.